Regulamin

                                  Regulamin Rajdu Rowerowego po Kampinoskim Parku Narodowym
                                                                       2015-04-03

 

Dyrektor rajdu

Anna Ostrowska
nr konta 74 1140 2004 0000 3402 7135 3037

1. Cel imprezy:

Upowszechnianie turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, zapoznanie z walorami krajobrazowymi i historycznymi  Kampinoskiego Parku Narodowego

2. Organizator rajdu po Kampinoskim Parku Narodowym

Nawi Anna Ostrowska

3. Komitet organizacyjny

Marcin Bakus – koordynator
Wojciech Czubak – koordynator

4. Termin i miejsce rajdu:

Rozpoczęcie rajdu: Godzina 9 : 00 ul Sierakowska Łomianki 05-092
Przewidywane zakończenie Rajdu : godz.17-19 wręczenie nagród  i piknik rodzinny

5. Zasady uczestnictwa:

W otwartym  rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z  obowiązkowym wyposażeniem roweru:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).

 • Uczestnicy rajdu otrzymują numer startowy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
 • Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 • Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru przez Policję miejsc niebezpiecznych uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policj
 • W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
 • Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (w szczególności przez dzieci).
 • W przypadku rowerów wieloosobowych: osoba kierująca musi mieć ukończone 17 lat i stosowne uprawnienia .
 • Uczestnicy uiszczają opłatę startową w wysokości zgodnej z regulaminem . Oryginał dowodu opłaty należy zachować do wglądu w Biurze zawodów podczas rejestracji .
 • Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony www 
 • Zawody mają charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie posiadają:
 • –osoby, które ukończyły 18 lat,
 • –osoby w przedziale wiekowym 16– 17 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na karcie zgłoszeniowej i oświadczeniu,
 • –osoby poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na karcie zgłoszeniowej i oświadczeniu oraz ich stałą obecnością na terenie zawodów w czasie trwania maratonu. Rodzic lub opiekun prawny podpisuje oświadczenie w biurze zawodów w obecności organizatora.
 • –osoby poniżej 12 lat tylko razem z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Rodzic lub opiekun prawny podpisuje oświadczenie w biurze zawodów w obecności organizatora.
 • Powyższe obostrzenia nie obowiązują zorganizowanych grup kolarskich, klubów, związków sportowych, których członkowie startują pod opieką trenera, opiekuna lub innej osoby, której opiece i odpowiedzialności zostały powierzone osoby małoletnie. Opiekunowie tych osób ponoszą pełną odpowiedzialność za zawodników.
 • Wszyscy uczestnicy rajdu muszą bezwzględnie być wyposażeni w kaski .
 • W rajdzie może wziąć udział 500 uczestników .

6. Zgłoszenia:

Rejestracja uczestników Rajdu odbędzie się przez stronę www

Oraz  w dniu Rajdu  w Biurze Zawodów

7. Ogólne zasady:

a) Przed startem każdy uczestnik otrzyma: numer startowy, mapkę z zaznaczoną trasą i regulaminem – potwierdzone własnoręcznym podpisem .
b) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym będą poruszać się na trasie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz z innymi przepisami określonymi na szlaku.
c) Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu.
d) Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
e) Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu

8. Dystanse

Dla dzieci – około – 5-7 km

Trasa Średnia – około – 20-25 km

Trasa Duża – około – 50-55 km

9. Przewidywany harmonogram rajdu:

8.00-9.30  zgłoszenia Uczestników  w  Biurze zawodów

10:00 Start trasy długiej

10:30 Start trasy średniej
11:00 Start trasy dla dzieci Wszyscy zawodnicy mają 5 godzin na zakończenie rajdu
17 .00 Ogłoszenie wyników i losowanie nagrody , dekoracje zwycięzców
19.00 Zakończenie rajdu
Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje
Świadczenia organizatorów:
– Zapewnienie  opieki medycznej i ratowniczej.
– Dostarczenie informacji o trasie rajdu.
– Zapewnienie  wody mineralnej  na trasie rajdu
– Drobny serwis rowerowy dla uczestników rajdu
-Ubezpieczenie NW

10. Opłaty startowe

-30 zł dorośli – Koszt opłaty pod warunkiem uiszczenia najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed zawodami .

Decyduje data księgowanie na koncie bankowym  organizatora .

-40 zł normalny koszt uczestnictwa w zawodach , uiszczony później niż 7 dni kalendarzowych lub w biurze zawodów w dniu zawodów

-20 zł ulgowy koszt dla dzieci i młodzieży do lat 16 pod warunkiem uiszczenia najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed zawodami . Decyduje data księgowanie na koncie bankowym organizatora.

 -30 zł koszt ulgowy dla dzieci i młodzieży do lat 16 uiszczony później niż 7 dni przed zawodami lub w biurze zawodów na miejscu imprezy

Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów ze stacjonarnych placówek bankowych, za pośrednictwem bankowości internetowej, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłat  Rajd Rowerowy KPN Łomianki oraz imię i nazwisko zawodnika.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
Nie ma możliwości przeniesienia startu na podstawie wykupionego pakietu startowego na inną osobę oraz otrzymania zwrotu części opłaty za niewykorzystane starty.

Do całkowitej rejestracji niezbędne jest stawienie się w Biurze zawodów i potwierdzenie uczestnictwa  – nie wystarczy samo uiszczenie opłaty startowej przelewem. W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie umieszczony w wynikach.

Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

11. Informacje dodatkowe

 • Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą rajdu, poprzez próbny przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy rajdu i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości ze należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
 • Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany, jako okoliczność łagodząca.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numer startowy z przodu roweru na kierownicy.
 • Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych policja oraz służby organizatora ułatwia włączenie się do ruchu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
 • Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
 • Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
 • Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej rajdu oraz w siedzibie Organizatora).
 • Nieznajomość regulaminu Rajdu Rowerowego po Kampinoskim Parku Narodowym  i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.

12. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niektórych zapisów w regulaminie.
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora w prasie, radiu i telewizji.
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Kolarski Legia 1928 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”

Numery kontaktowe:
Anna Ostrowska      791 617 465

Marcin Bakus           501 236 504

Wojciech Czubak     601 614 049